Distance-Learning.gr

linkedin youtube googleplus facebook twitter pinterest feed

Όροι χρήσης & συμμετοχής

Όροι χρήσης & συμμετοχής - 5.0 out of 5 based on 80 votes

Γενικά

Η χρήση αυτού του site υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν χρησιμοποιήσετε το site. Το Distance-Learning.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Distance-Learning.gr και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συμμετοχή στα μαθήματα

Δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα του Distance-Learning.gr έχει ο οποιοσδήποτε. Κυρίαρχο δικαίωμα των συμμετεχόντων είναι το δικαίωμα στη μάθηση και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του Distance-Learning.gr αναφορικά με την εκπαίδευση και την έρευνα, αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού με τους άλλους συμμετέχοντες, τους διδάσκοντες και τη διοίκηση του Distance-Learning.gr.

Αν και η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η Ελληνική, συνίσταται στους συμμετέχοντες να γνωρίζουν επαρκώς Αγγλικά ώστε σε ορισμένα μαθήματα να μπορούν να μελετήσουν την προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Η διάρκεια συμμετοχής στα μαθήματα του Distance-Learning.gr είναι 3 μήνες, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή κάθε μαθήματος.

Το Distance-Learning.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις ημερομηνίες του προγράμματος των μαθημάτων, να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση μαθημάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Distance-Learning.gr οφείλει να επιστρέψει στους συμμετέχοντες τυχόν χρήματα που έχουν καταβάλλει. Το Distance-Learning.gr έχει το δικαίωμα να ακυρώνει εγγραφή για την οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της - για οποιονδήποτε λόγο - για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.

Σειρά προτεραιότητας - Προθεσμίες - Προεγγραφές

Στις περιπτώσεις μαθημάτων που οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες σε αριθμό (π.χ. μικτά προγράμματα με ζωντανές συνδέσεις) τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της εγγραφής. Σε ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται να προβλέπεται η κράτηση θέσης σε μάθημα μετά από προεγγραφή σε αυτό. Όταν η προεγγραφή ολοκληρωθεί, δεσμεύεται μια κενή θέση.

Οι εγγραφές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί: α)στα ασύγχρονα προγράμματα το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος και β)στα μικτά προγράμματα το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος, εκτός κι αν αναγράφεται διαφορετικά στον πίνακα ενάρξεως τμημάτων.

Επιστροφές χρημάτων

Το Distance-Learning.gr επιστρέφει χρήματα αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Όταν το Distance-Learning.gr αναβάλλει ή ακυρώσει μάθημα για το οποίο μαθητής έχει καταβάλλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό (προεγγραφή ή εγγραφή), το Distance-Learning.gr επιστρέφει όλο το ποσό που έχει καταβληθεί.
  2. Στα Ασύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Distance-Learning.gr επιστρέφει το 80% του ποσού που κατέβαλλε ο-η ενδιαφερόμενος όταν αυτός για οποιοδήποτε λόγο θέλει να ακυρώσει την εγγραφή του, εφόσον δεν έχει παραλάβει κωδικούς πρόσβασης.
  3. Στα Μικτά εκπαιδευτικά προγράμματα, όταν δεν υπάρχει κενή θέση στο πρόγραμμα για το οποίο ο-η ενδιαφερόμενος-η έχει καταβάλλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό (προεγγραφή ή εγγραφή) και ταυτόχρονα δεν επιθυμεί η εγγραφή του να ισχύσει για τμήμα που θα ξεκινήσει σε μετέπειτα ημερομηνία, το Distance-Learning.gr επιστρέφει όλο το ποσό που έχει καταβληθεί.
  4. Στα Μικτά εκπαιδευτικά προγράμματα, όταν ο-η ενδιαφερόμενος-η ακυρώσει εγγραφή το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του τμήματος, το Distance-Learning.gr επιστρέφει το 50% από το ποσό της εγγραφής. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση προεγγραφής.

Στις περιπτώσεις 2, 3 & 4 τα έξοδα επιστροφής (π.χ. τραπεζικά έξοδα) δεν βαρύνουν το Distance-Learning.gr.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του site οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης του site οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του site, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο site ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Το Distance-Learning.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο.

Αρχές & Κανονισμοί

Βρίσκεστε εδώ: Συμμετοχη Όροι χρήσης
Άμεση Εξυπηρέτηση