Distance-Learning.gr

linkedin youtube googleplus facebook twitter pinterest feed

Λογιστική στην πράξη: Μισθοδοσία-Εργατικά

Λογιστική στην πράξη: Μισθοδοσία-Εργατικά - 4.9 out of 5 based on 75 votes

misthodosia

Στο μάθημα αυτό θα αποκτήσετε γρήγορα και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο όλες τις πρακτικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των εργατικών θεμάτων και την εκκαθάριση της μισθοδοσίας σε μια επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.

Μαζί με τα μαθήματα για την τήρηση των βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας θα έχετε παρακολουθήσει έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών στη λογιστική, ο οποίος θα σας δώσει πολύτιμα επαγγελματικά εφόδια.

video

 Περιεχόμενα

  •  Βασικές έννοιες: Εργαζόμενοι (Μισθωτοί, Υπάλληλοι, Εργάτες, Ελεύθεροι επαγγελματίες, Μαθητές), Συμβάσεις (Τι είναι σύμβαση, Διάκριση συμβάσεων ως προς τη διάρκεια, το χρόνο εργασίας, το είδος εργασίας).
  •  Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού: Αναζήτηση προσωπικού (Προσδιορισμός χαρακτηριστικών μελλοντικού εργαζόμενου, Βιογραφικό/ Συνέντευξη, Επιλογή εργαζομένου & κριτήρια), Ενέργειες εργοδότη κατά την πρόσληψη προσωπικού (Προσκόμιση δικαιολογητικών από τον εργαζόμενο, Συμφωνία μισθού & υπογραφή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, Δήλωση απογραφής εργοδότη, Παραλαβή ΑΜΕ, Ειδικού βιβλίου καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, Εύρεση ΚΑΔ, Κωδικός ειδικότητας, Πακέτο κάλυψης, Αναγγελία πρόσληψης, Σύνταξη πίνακα προσωπικού ΣΕΠΕ, Βιβλιάρια υγείας, Τεχνικός ασφάλειας/ Ιατρός εργασίας, Βιβλίο αδειών & υπερωριών).
  •  Υπολογισμός μισθοδοσίας: Υπολογισμός αποδοχών (Προσδιορισμός μηνιαίου ακαθάριστου μισθού, ημερομισθίου, ωρομισθίου, Υπολογισμός υπερεργασίας & υπερωρίας, Νόμιμες υπερωρίες, Υπολογισμός μισθού & ημερομισθίου σε αργίες, Απασχόληση την Κυριακή, Νυχτερινή απασχόληση, Απασχόληση εκτός έδρας, Έκτακτες αποδοχές-Bonus, Υπολογισμός δώρων Πάσχα-Χριστουγέννων, Επίδομα αδείας, Αποζημίωση αδείας), Υπολογισμός κρατήσεων (Επιλογή ασφαλιστικού φορέα-επικουρικά ταμεία, Εύρεση πακέτων κάλυψης, Υπολογισμός ασφαλιστικών κρατήσεων, Εργοδοτικές εισφορές).
  •  Περιοδικές υποχρεώσεις εργοδοτών - λογιστηρίου: Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης, Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας, Απόδειξη πληρωμής, Αρχείο πληρωμής προσωπικού για τράπεζα, πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων, Βεβαίωση εργοδότη για την ασφάλιση εργαζομένου, Υπολογισμός ΦΜΥ, Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ, Πληρωμή φόρου, Οριστική δήλωση ΦΜΥ (Ε7), Δημιουργία ΑΠΔ, Βεβαίωση αποδοχών, Βεβαίωση οικογενειακού επιδόματος, Βεβαίωση εποχικότητας για ΟΑΕΔ, Βεβαίωση εργοδότη για άδεια μητρότητας.
  •  Άδειες εργαζομένων - Ασθένειες - Αργίες: Άδειες (Ημέρες κανονικής άδειας και χρονικά όρια για πλήρη και μερική απασχόληση, Άδεια μισθωτών εποχιακών επιχειρήσεων, Άδεια σε διαλείπουσα και εκ περιτροπής εργασία, Γονική άδεια,  Φοιτητική, Δικαστική, Άδεια γάμου, Άδεια γέννησης τέκνου, Άδεια τοκετού-λοχείας, 6μηνη άδεια ΟΑΕΔ, Αποδοχές αδείας, Ασφαλιστικές εισφορές αδείας, Πότε χορηγείται η άδεια, Κατάτμηση της άδειας, Άδεια άνευ αποδοχών), Ασθένειες (Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας, Αναγγελία ασθένειας, Αποδοχές εργαζομένου κατά την ασθένεια, Εργατικό ατύχημα-Διαδικασία Γνωστοποίησης), Αργίες (Υποχρεωτικές, Προαιρετικές, Κατ' έθιμο, Αμοιβές εργαζομένου κατά τις αργίες).
  •  Διακοπή - Λήξη - Μετατροπή Εργασιακής Σχέσης: Απόλυση εργαζομένου (Καταγγελία της σύμβασης εργασίας, Γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ, Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης σε υπαλλήλους κι εργατοτεχνίτες, Υπολογισμός αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, Καταβολή της αποζημίωσης, Πότε δεν οφείλεται αποζημίωση, Απαγόρευση απόλυσης, Εκκαθάριση δικαιωμάτων εργαζομένων, Εγγραφή στο Ταμείο Ανεργίας), Λήξη σύμβασης (Δικαιώματα εργαζομένων κατά τη λήξη, Βεβαίωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, Οικειοθελής αποχώρηση & δικαιώματα εργαζομένων, Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης), Μετατροπή εργασιακής σχέσης (Μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου, Μετατροπή σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση, Μετατροπή σύμβασης μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, Μετατροπή σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπή εργασία, Γνωστοποίηση μεταβολών εργασιακών σχέσεων, Διαθεσιμότητα εργαζομένου, Δανεισμός εργαζομένου, Επίσχεση εργασίας).
  •  Εποχικές - Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: Συμβάσεις ξενοδοχοϋπαλλήλων, Υπολογισμός αποδοχών - επιδομάτων - αδειών - δώρων, Ασφαλιστικά ταμεία & πακέτα κάλυψης, Ωράριο εργασίας - καταστάσεις REPO, Απόλυση ξενοδοχοϋπαλλήλων-Αποζημίωση, Αποζημίωση αδείας, Επαναπρόσληψη ξενοδοχοϋπαλλήλων.

 

 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται

Το μάθημα παρέχεται μέσω υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Το υλικό είναι πλούσιο και σε διάφορες μορφές, με ξεκάθαρες οδηγίες για τη διευκόλυνση της μάθησης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι επικεντρωμένη στον μαθητή ώστε να τον ενθαρρύνει στην απόκτηση γνώσεων βάσει συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων.

Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους του μαθήματος είναι καθημερινή, γίνεται ασύγχρονα και υποστηρίζεται με εργαλεία όπως είναι α)οι ομάδες συζητήσεων (Forums), όπου οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς ερωτήματα και να λαβαίνουν απαντήσεις εντός 24 ωρών, β)το ειδικό σύστημα messaging για ιδιωτική επικοινωνία και γ)το Chat για online επικοινωνία.
Η αρχιτεκτονική του μαθήματος έχει την ακόλουθη μορφή:

method

Χρησιμοποιούνται διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να «χτίσουν» με συνεργατικό τρόπο τις γνώσεις τους στο αντικείμενο μάθησης. Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει τη διαδραστική μάθηση και βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν σε βάθος αυτά που έμαθαν. Εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό της ηλεκτρονικής τάξης μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 Υπευθυνότητες εκπαιδευομένων

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και να συνεισφέρουν με τις γνώσεις που αποκομίζουν στις ομάδες συζητήσεων και στις άλλες δραστηριότητες του μαθήματος.

 Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά - Αρχεία

Η βαθμολογία στο μάθημα είναι προαιρετική. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος. Το πιστοποιητικό αυτό παρέχεται έπειτα από αίτημα των εκπαιδευόμενων κι εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις του μαθήματος σε χρόνο παρακολούθησης και ολοκληρωμένες δραστηριότητες.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» τα ηλεκτρονικά αρχεία του μαθήματος για χρήση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

 Υπεύθυνοι υποστήριξης & αξιολόγησης

Υπεύθυνοι για την υποστήριξη & αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε αυτό το μάθημα είναι στελέχη με ανώτερη μόρφωση και εμπειρία άνω των 10 ετών στο αντικείμενο της λογιστικής.

 

 Διάρκεια μαθήματος

Τη διάρκεια του μαθήματος (μέση διάρκεια που μπορεί να διαφέρει από μαθητή σε μαθητή) μπορείτε να δείτε στο Πρόγραμμα μαθημάτων. Σε όλους τους εκπαιδευόμενους παρέχονται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί για 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής.

 Κόστος & Εγγραφές

Οι εγγραφές στο μάθημα γίνονται σύμφωνα με όσα περιγράφονται εδώ. Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους φόροι καθώς και το κόστος του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Για να ενημερωθείτε για το κόστος και για να εγγραφείτε στο μάθημα πατήστε:

 

 

 

 

 

Δωρεάν eBook

Εγγραφείτε τώρα και πάρτε δωρεάν το eBook με τίτλο "Εισαγωγή στη Μισθοδοσία".
Ένα δώρο αξίας 7 Ευρώ

Βρίσκεστε εδώ: Προγραμματα Λογιστικα - Οικονομικα Μισθοδοσία - Εργατικά
Άμεση Εξυπηρέτηση