Distance-Learning.gr

linkedin youtube googleplus facebook twitter pinterest feed

Λογιστική στην πράξη: Βιβλία Γ' κατηγορίας

{nice1}

βιβλια γ κατηγοριας

Στο μάθημα αυτό θα αποκτήσετε γρήγορα και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο όλες τις πρακτικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία ενός λογιστηρίου που τηρεί βιβλία γ’ κατηγορίας.

video

 Περιεχόμενα

  •  Επιχείρηση: Είδη επιχειρήσεων, Ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Βασικοί νόμοι που διέπουν μια επιχείρηση.
  •  Λογιστικά βιβλία: Υπόχρεοι τήρησης βιβλίων, Κατηγορίες βιβλίων, Πρόσθετα βιβλία, Θεώρηση – Ενημέρωση – Διαφύλαξη βιβλίων, Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων, Λογιστικό σχέδιο.
  •  Φορολογικά στοιχεία: Θεωρημένα και αθεώρητα, Ανάλυση φορολογικών στοιχείων και χρήση αυτών, Ταμειακά παραστατικά, Παραστατικά αγορών, Παραστατικά πωλήσεων, Παραστατικά διακίνησης αγαθών, Παραστατικά παράδοσης και παραλαβής αξιόγραφων, Υποδείγματα, Ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί μηχανισμοί.
  •  Διαδικασία έναρξης ΕΠΕ ή ΑΕ: Απόφαση και κατοχύρωση διακριτικού τίτλου, Επιλογή επαγγελματικής στέγης, Σύνταξη & θεώρηση καταστατικού, Δικαιολογητικά εγγραφής σε επιμελητήριο, Ασφάλιση μελών της εταιρίας, Έναρξη εταιρίας στη Δ.Ο.Υ., Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, Έξοδα σύστασης ΕΠΕ και ΑΕ, Εγγραφές ανοίγματος βιβλίων, Εκτύπωση βιβλίων ανοίγματος, Απογραφή και ισολογισμός ανοίγματος.
  •  Λογιστική αποτύπωση των κινήσεων της εταιρείας: Αγορές, Δαπάνες, Έσοδα (πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικές/χονδρικές-λογ.70, πωλήσεις από παροχή υπηρεσιών-λογ.73, έσοδα παρεπόμενων ασχολιών-λογ.75), Ταμειακές κινήσεις (εξοφλήσεις προμηθευτών, προσωπικού, ΙΚΑ, ΦΕΕ, πληρωμή ενοικίου κι επιταγών, εισπράξεις από πελάτες, εισπρακτέες επιταγές).
  •  Εργασίες τέλους μήνα: Εκτύπωση βιβλίων, Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, Δήλωση ΦΜΥ – ΦΕΕ, Κατάσταση συμφωνητικών.
  •  Εργασίες λογιστικών υποχρεώσεων τέλους χρήσης: Ισοζύγιο 30/11/ΧΧ, Απογραφή εμπορευμάτων 31/12/ΧΧ, Αποτίμηση ειδών, Αποσβέσεις παγίων στοιχείων, Μητρώο Παγίων, Χορήγηση βεβαιώσεων μισθωτών κι ελευθέρων επαγγελματιών, Εγγραφές κλεισίματος χρήσης, Γενική εκμετάλλευση, Φύλλο μερισμού, Αποτελέσματα χρήσης, Ισολογισμός, Πίνακας διάθεσης κερδών, Τελικό ισοζύγιο χρήσης.
  •  Εργασίες φορολογικών υποχρεώσεων τέλους χρήσης: Εκκαθαριστική ΦΠΑ, Οριστική δήλωση παρακρατούμενων φόρων Ε7, Ε2, Ε3, Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων Φ10.

 

 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται

Το μάθημα παρέχεται μέσω υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Το υλικό είναι πλούσιο και σε διάφορες μορφές, με ξεκάθαρες οδηγίες για τη διευκόλυνση της μάθησης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι επικεντρωμένη στον μαθητή ώστε να τον ενθαρρύνει στην απόκτηση γνώσεων βάσει συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων.

Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους του μαθήματος είναι καθημερινή, γίνεται ασύγχρονα και υποστηρίζεται με εργαλεία όπως είναι α)οι ομάδες συζητήσεων (Forums), όπου οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς ερωτήματα και να λαβαίνουν απαντήσεις εντός 24 ωρών, β)το ειδικό σύστημα messaging για ιδιωτική επικοινωνία και γ)το Chat για online επικοινωνία.
Η αρχιτεκτονική του μαθήματος έχει την ακόλουθη μορφή:

method

Χρησιμοποιούνται διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να «χτίσουν» με συνεργατικό τρόπο τις γνώσεις τους στο αντικείμενο μάθησης. Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει τη διαδραστική μάθηση και βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν σε βάθος αυτά που έμαθαν. Εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό της ηλεκτρονικής τάξης μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 Υπευθυνότητες εκπαιδευομένων

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και να συνεισφέρουν με τις γνώσεις που αποκομίζουν στις ομάδες συζητήσεων και στις άλλες δραστηριότητες του μαθήματος.

 Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά - Αρχεία

Η βαθμολογία στο μάθημα είναι προαιρετική. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος. Το πιστοποιητικό αυτό παρέχεται έπειτα από αίτημα των εκπαιδευόμενων κι εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις του μαθήματος σε χρόνο παρακολούθησης και ολοκληρωμένες δραστηριότητες.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» τα ηλεκτρονικά αρχεία του μαθήματος για χρήση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

 Υπεύθυνοι υποστήριξης & αξιολόγησης

Υπεύθυνοι για την υποστήριξη & αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε αυτό το μάθημα είναι στελέχη με ανώτερη μόρφωση και εμπειρία άνω των 10 ετών στο αντικείμενο της λογιστικής.

 

 Διάρκεια μαθήματος

Τη διάρκεια του μαθήματος (μέση διάρκεια που μπορεί να διαφέρει από μαθητή σε μαθητή) μπορείτε να δείτε στο Πρόγραμμα μαθημάτων. Σε όλους τους εκπαιδευόμενους παρέχονται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί για 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής.

 Κόστος & Εγγραφές

Οι εγγραφές στο μάθημα γίνονται σύμφωνα με όσα περιγράφονται εδώ. Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους φόροι καθώς και το κόστος του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Για να ενημερωθείτε για το κόστος και για να εγγραφείτε στο μάθημα πατήστε:

 

Εγγραφή στο μάθημα

 

{JFBCLike width=550} {JFBCComments width=550 num_posts=10 colorscheme=light}

 

Δωρεάν eBook

Εγγραφείτε τώρα και πάρτε δωρεάν το eBook με τίτλο "Εισαγωγή στα Βιβλία Γ' κατηγορίας".
Ένα δώρο αξίας 7 Ευρώ

{JFBCFan height=610 width=190 colorscheme=light href=http://www.facebook.com/distancelearn show_faces=true stream=false header=true}

Βρίσκεστε εδώ: Προγραμματα Λογιστικα - Οικονομικα Βιβλία Γ' κατηγορίας
Άμεση Εξυπηρέτηση