Distance-Learning.gr

linkedin youtube googleplus facebook twitter pinterest feed

Διοίκηση έργων στην πράξη

Διοίκηση έργων στην πράξη - 5.0 out of 5 based on 92 votes

project management

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολύπλοκες και δύσκολες σε χειρισμό καταστάσεις στην εργασία τους. Κάποιες από αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το συντονισμό πολλών διαφορετικών ανθρώπων, την υλοποίηση πολλών δραστηριοτήτων με μια συγκεκριμένη σειρά και γενικότερα σημαντική επένδυση σε χρόνο και χρήμα.
Σε αυτά κάποιος μπορεί να τα καταφέρει καλά ή άσχημα. Αν όλα πάνε καλά, οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως και με τους ελάχιστους αναγκαίους πόρους. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχεις δημιουργήσει τη φήμη του ικανού κι επιτυχημένου manager. Αν όχι, κινδυνεύεις να χάσεις τη φήμη σου και ίσως και τη δουλειά σου. Για αυτό πρέπει να μάθεις πως να διαχειρίζεσαι έργα αποτελεσματικά.

 Που απευθύνεται

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε όσους διαχειρίζονται ή συμμετέχουν σε έργα οποιουδήποτε χαρακτήρα και μεγέθους. Επίσης σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν γρήγορα τι είναι και πως γίνεται στην πράξη η Διοίκηση έργων.

video

 Προαπαιτούμενα

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού excel σε απλό επίπεδο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ειδικά εργαλεία για τις εργασίες των ενοτήτων του μαθήματος. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν τις εργασίες χειρόγραφα και να σκανάρουν τα έγγραφα προκειμένου να τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο για αξιολόγηση στους καθηγητές.

 Περιεχόμενα

  •  Εισαγωγή: Βασικές έννοιες, Διοίκηση μικρών έργων (Σχεδιασμός μικρών έργων, Σχέδιο ενεργειών, Λίστα "τι πρέπει να γίνει", Πρόγραμμα ενεργειών)
  •  Φάσεις έργου & αρχικός σχεδιασμός: Φάσεις του έργου, Προσδιορισμός απαιτήσεων, Δομή ανάλυσης εργασιών (WBS), Καταστατικό έργου (project charter).
  •  Χρονικός προγραμματισμός: Δραστηριότητες & αλληλουχία, Χρονοδιαγράμματα - Δεδομένα - Εργαλεία, Εκτίμηση χρόνου, Διαγράμματα Gantt, Ανάλυση κρίσιμης διαδρομής (CPA), Διαγράμματα PERT, Έλεγχος κι επιτάχυνση χρονοδιαγράμματος, Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων, Εντοπισμός κι επίλυση προβλημάτων.
  • Διαχείριση πόρων: Σχέδιο διαχείρισης πόρων, Προσδιορισμός απαιτήσεων σε πόρους, Χρονοδιάγραμμα χρήσης πόρων, Ανάθεση πόρων σε δραστηριότητες, Πίνακας RACI, Καταγραφή προόδου & επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος χρήσης πόρων, Οργανόγραμμα έργου, Εξομάλυνση πόρων, Κατάσταση ωρών εργασίας, Εβδομαδιαία παρακολούθηση ωρών εργασίας, Επίλυση συγκρούσεων.
  •  Διαχείριση κόστους: Μέθοδοι εκτίμησης κόστους, Σχέση χρόνου-κόστους, Προϋπολογισμοί, Ταμειακές ροές, Ανάλυση δεδουλευμένης αξίας (Earned Value Management).
  •  Διαχείριση κινδύνων: Εντοπισμός κι ανάλυση κινδύνων, Σχεδιασμός αντίδρασης, Έλεγχος, Εναλλακτικά σχέδια δράσης, Πίνακας επίπτωσης-πιθανότητας.
  •  Διαχείριση ποιότητας: Σχέδιο έργου (project plan), Παρακολούθηση έργου (Κατάλογος ενεργειών, Αναφορά ζητήματος, Κατάλογος ζητημάτων, Ατζέντα & Ανασκόπηση συζήτησης, Αλλαγή & Λίστα αλλαγών, Έκθεση αναφοράς προόδου, Αναφορά οροσήμων).
  •  Κλείσιμο έργου: Παραλαβή - Παράδοση, Γνώση που αποκτήθηκε, Έκθεση ολοκλήρωσης έργου.
  •  Ανασκόπηση & αξιολόγηση

 

 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται

Το μάθημα παρέχεται μέσω υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Το υλικό είναι πλούσιο και σε διάφορες μορφές, με ξεκάθαρες οδηγίες για τη διευκόλυνση της μάθησης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι επικεντρωμένη στον μαθητή ώστε να τον ενθαρρύνει στην απόκτηση γνώσεων βάσει συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων.

Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους του μαθήματος είναι καθημερινή, γίνεται ασύγχρονα και υποστηρίζεται κυρίως με 2 εργαλεία: με τις ομάδες συζητήσεων (Forums) οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς ερωτήματα και να λαβαίνουν απαντήσεις εντός 24 ωρών και με το Chat παρέχεται η δυνατότητα online επικοινωνίας.
Η αρχιτεκτονική του μαθήματος έχει την ακόλουθη μορφή:

method

Χρησιμοποιούνται εργαλεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπως είναι οι ομάδες συζητήσεων, τα wikis, τα blogs, τα glossaries και οι βάσεις δεδομένων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να «χτίσουν» με συνεργατικό τρόπο τις γνώσεις τους στο αντικείμενο μάθησης. Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει τη διαδραστική μάθηση και βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν σε βάθος αυτά που έμαθαν.

 

 Υπευθυνότητες εκπαιδευομένων

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και να συνεισφέρουν με τις γνώσεις που αποκομίζουν στις ομάδες συζητήσεων και στις άλλες δραστηριότητες του μαθήματος.

 Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά - Αρχεία

Η βαθμολογία στο μάθημα είναι προαιρετική. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος. Το πιστοποιητικό αυτό παράγεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, έπειτα από αίτημα των εκπαιδευόμενων κι εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις του μαθήματος σε χρόνο παρακολούθησης και ολοκληρωμένες δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» τα ηλεκτρονικά αρχεία του μαθήματος για χρήση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

 Υπεύθυνοι υποστήριξης & αξιολόγησης

Υπεύθυνοι για την υποστήριξη & αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε αυτό το μάθημα είναι στελέχη που διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο και εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο.

 

 Διάρκεια μαθήματος

Τη διάρκεια του μαθήματος (μέση διάρκεια που μπορεί να διαφέρει από μαθητή σε μαθητή) μπορείτε να δείτε στο Πρόγραμμα μαθημάτων. Σε όλους τους εκπαιδευόμενους παρέχονται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί για 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής.

 Κόστος & Εγγραφές

Οι εγγραφές στο μάθημα γίνονται σύμφωνα με όσα περιγράφονται εδώ. Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους φόροι καθώς και το κόστος του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Για να ενημερωθείτε για το κόστος και για να εγγραφείτε στο μάθημα πατήστε:

 

Εγγραφή στο μάθημα

 

Κουπόνι έκπτωσης

Εγγραφείτε τώρα στο Newsletter του μαθήματος "Διοίκηση Έργων" και πάρτε ένα κουπόνι έκπτωσης 20 Ευρώ.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή
Άμεση Εξυπηρέτηση